Размаўляем па-беларуску (архіў навін)

«ЛЮБIМЫЯ КАЗКI»

 • 7 снежня 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Зубрыцкая Т.У.Усе маленькiя дзецi любяць казкi. Так, з мэтай далучэння выхаванцаў да даступных ім твораў мастацкай літаратуры і фальклору 7 снежня 2023 года ў 1-й малодшай «В» группе быў праведзены занятак паводле казкi «Курачка Раба».

На занятку выхаванцы разглядалi малюнкi да казкi «Курачка Раба», адгадвалi загадкi пра яе герояў, гулялі ў рухомую гульню «Выйшла курачка гуляць», а таксама самастойна ўзнаўлялi асобныя часткі казкі. Гэтая дзейнасць спрыяла выхаванню цікавасці да беларускай мовы.
«БЕЛАРУСКІ НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАСЦЮМ»

 • 30 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Сіўцова Е.В.З мэтай фармiравання прадстауленяу аб элементах беларускага нацыянальнага адзення у старэйшай "Г" групе быу праведзены занятак на тэму "Беларускi нацыянальны касцюм".

У ходзе занятку дзецi разглядалi плакат "Беларускi нацыянальны касцюм", называлi самастойна элементы адзення, апраналi лялек у беларускi касцюм.

Занятак прайшоу вельмi цiкава для выхавальнiкау, яны з вялiкiм задавальненнем разглядалi элементы беларускага касцюма, гулялi у гульнi i адказвалi на пытаннi выхавальнiка.
УСПРЫМАННЕ ТВОРАЎ БЕЛАРУСКАЙ МАСТАЦКАЙ ЛІТАРАТУРЫ. ЧЫТАННЕ ВЕРША Я.КОЛАСА «ХРАБРЫ ПЕВЕНЬ»

 • 23 лістапада 2023
 • Выхавальнік-метадыст: Гузава А.А.З мэтай азнакамлення дзяцей з беларускімі творамі, 23 лістапада 2023 года ў другой малодшай “В” группе, выхавальнік Хлапкова А. А. арганізавала чытанне верша Я. Коласа “Храбры певень” для сваіх выхавальнікаў. Дзе размаўлялі паміж сабой па-беларуску, адказвалі на пытанні па яго змесце, садзейнічалі сумеснаму з дарослым абыгрыванню верша.

Гэта мерапрыемства садзейнічала фарміраванню ўстойлівай цікавасці і станоўчых зносін да беларускай мовы, развіццю разумення беларускай мовы і станаўленню рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове.
«ПЕРШЫЯ СНЯЖЫНКІ»

 • 16 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Лебедзева К.У.З мэтай фарміравання ўстоілівай цікавасці і станоўчых адносін да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёй, станаўленне рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове ў другой малодшай “Б” групе, арганізава чытанне верша Я. Журба “Першыя сняжынкі” для выхаванцаў.

Дзеці не толькі ўважліва слухалі мастацкі твор на беларускай мове, адказвалі на пытанні па яго змесце, але і разглядалі малюнкі “Сняжынак, снега”.

Мерапрыемства садзейнічала развіццю творчых здольнасцей і накіравана на папулярызацію роднай мовы.
«ЛЮДЗІ, ЯКІЯ ПРАСЛАВІЛІ БЕЛАРУСЬ»

 • 16 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Шайтарава Л.М.З мэтай фарміравання асноў грамадзянска-патрыятычнай культуры ў старэйшай групе «В» 16 лістапада 2023 года прайшла гутарка "Людзі, якія праславілі Беларусь".

Выхаванцы пазнаёміліся з дзейнасцю Францыска Скарыны, Еўфрасінні Полацкай, разгледзелі ілюстрацыі.

Дадзенае мерапрыемства садзейнічала развіццю патрыятызму і паважлівага стаўлення да сваёй Радзімы і яе гісторыі.

«УСЁ ПРА ПОСУД»

 • 9 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Мільто В.Л.З мэтай фарміравання ўменняў называць прадметы навакольнага асяроддзя, іх якасці, выкарыстоўваць у маўленні словы, якія абазначаюць відавыя і родавыя паняцці 9 лістапада 2023 года ў другой малодшай групы “А” адбылося мерапрыемства “Ўсё пра посуд».

Выхаванцы пабывалі на кірмашы, дзе не толькі пагулялі у гульні “Памочнікі”, “Чаго не стала?”, “Цудоўны мяшэчак” і інш., але і адгадваль загадкі, чыталі вершы пра посуд.

Мерапрыемства было накіравана на папулярызацыю роднай мовы.

«ЧЫТАННЕ ПАТЕШАК»

 • 2 лістапада 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Зубрыцкая Т.У.
З мэтай фармiравання навыкаў звязнага, граматычна правiльнага дыялагiчнага i маналагiчнага маўлення ў першай малодшай «Б» групе прайшоў занятак па развiццю беларускага маўлення «Чытанне патешак».

На мерапрыемстве выхаванцам чыталi патешкi на беларускай мове, такія як «Белабока-сарока», «Мышка, мышка, дзе была?», «Чэ-чэ,чэ-чэ, сарока!». Выхаванцы ўважлiва слухалi i разумелi чытанне дарослага.

«САДАВIНА»

 • 26 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Галымава С.С.З мэтай фармiравання ўмення складаць кароткiя апiсаннi аб садавiне 26 кастрычнiка 2023 года ў старэйшай группе «Г» быў праведзены занятак на тэму «Садавiна».

Разам з Янкай i Арынкай, якiя прыйшлi ў госцi, выхаванцы замацоўвалi назвы садавiны i iх колер, памер, смак. У ходзе занятка дзецi не толькi пагулялi ў дыдактычныя гульнi «Што расце ў садзе?», «Назавi колер», «Садоўнiк», але i замацавалi правiльнае вымаўленне гукаў у назвы садавiны, а таксама актывiзавалi абагульняльнае слова - садавiна.
«ВЫРАСЛА РЭПКА»

 • 19 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Мільто В.Л.


З мэтай развіцця ўмення разумець і сумесна з выхавальнікам пераказваць змест знаёмай казкі, а гэтак жа замацоўваць у актыўным слоўніку назвы агародніны і жывел, 19 кастрычніка 2023 года выхаванцы 2 малодшай групы “А” адправіліся ў “Падрожжа ў казку”.

На мерапрыемстве выхавальнікі не толькі вучыліся пераказваць знаёмую казку “Рэпка”, але і пагулялі ў гульні “Хто робіць так?”, “Даведайся героя” і інш. Падарожнічая, маленькія хлопчыкі і дзяўчынкі з вялікай ахвотай інтанацыйна перадавалі характар герояў казкі і весела пераймалі іх голасам.

У дзяцей быў радасны настрой на працягу ўсяго занятку, які садзейнічаў выхаванню цікавасці да мастатцтва слова.«ЕДЗЕ ВОСЕНЬ»

 • 12 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Хлапкова А.А.Усе маленькія дзеці любяць вершы. Так, у дзіцячым садзе ДУА “Сярэдняя школа №42 г. Магілева” 12 кастрычніка 2023 года, у другой малодшай “В” групе, было арганізавана чытанне верша В. Рабкевіча “Едзе восень” для выхаванцаў.

Дзеці не толькі ўважліва слухалі мастацкі твор на беларускай мове, адказвалі на пытанні па яго змесце, але і разглядалі малюнак “Вось і восень прыйшла”.

Мерапрыемства садзейнічала развіццю творчых здольнасцей і накіравана на папулярызацыю роднай мовы.
«ЗАЛАТАЯ ВОСЕНЬ»

 • 5 кастрычніка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Сіўцова Е.В.


З мэтай фармiравання ўменняў адказваць на пытаннi па змесце карцiны, апiсваць яе i выхоўваць станоўчыя каштоўнасцi адносiн дзяцей дашкольнага ўзросту да беларускай мовы ў старэйшай групе "Г" сярэдняй школы №42 г. Магiлева 5 кастрычнiка 2023 года прайшоў занятак па развiццю беларускага маўлення па тэме "Залатая восень".

Дзецi разглядалi карцiну восенi, адказвалi на пытаннi, самастойна складалi апавяданне пра восень на беларускай мове. Таксама ў ходзе занятку дзецi гулялi ў гульню "Сабiраем ураджай", такiм чынам замацавалi назвы агароднiны на беларускай мове.

У маленькiх беларусаў быў добры настрой на працягу ўсяго занятку.«НАША КРАІНА»

 • 28 верасня 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Макарава Е.М.


З мэтай фарміравання ўстойлівай цікавасці і станоўчых адносін да беларускай мовы, а так сама замацавання ў маўленні дзяцей слоў: Беларусь, беларус, беларуска, краіна. У старэйшай групе «В» 28 верасня адбыўся занятак-гульня «Наша краіна».

У ходзе занятка выхаванцы не толькі праслухалі вершы пра нашу Радзіму - Беларусь, але пагулялі ў гульні «Гарлачык», «Кола знаёмстваў» і інш. Дзеці падчас гульні ўспаміналі беларускія словы, якія ўжо добра ведаюць; адпрацоўвалі ўменне правільна вымаўляць гукі [р], [дж]; практыкаваліся ва ўтварэнні назваў жыхароў розных гарадоў і вёсак.

Праведзенае мерапрыемства спадабалася маленькім беларусам, якія з вялікай цікавасцю выказвалі жаданне авалодаць роднай мовай.


«МОЙ РОДНЫ КУТ»

 • 14 верасня 2023
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Балобіна Т.Г.

14 верасня 2023 года адбылася мерапрыемства «Мой родны кут», прысвечанае важнай, жыццёва актуальнай тэме, да якой асабліва часта звяртаюцца нашы паэты, празаікі, драматургі, публіцысты. Гэта тэма любові да Айчыны, спадчыны нашых продкаў.

Няма ніводнага сучаснага беларускага пісьменніка, які б не звярнуўся да гэтай тэмы. Амаль у кожнага мы знойдзем водгук на яе, творы са згадкамі пра малую радзіму, у якіх адлюстраваны ўражанні, перажыванні аўтара.

Дзеці наведалі школьны музей, чыталі на памяць вершы, дзяліліся цікавымі звесткамі з жыцця нашых продкаў.

А запевам да гэтага мерапрыемства сталі вядомыя радкі знакамітай беларускай паэмы Якуба Коласа «Новая зямля»:

Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю
I там душою спачываю...
Якуб Колас.

«АПРАНI ЛЯЛЬКУ Ў НАЦЫЯНАЛЬНЫ КАСЦЮМ»

 • 25 мая 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Свiрыдава В.М.З мэтай фармiравання прадстаўленняў аб элементах беларускага нацыянальнага адзення ў сярэдняй «Б» групе была праведзена дыдактычная гульня «Апранi ляльку ў нацыянальны касцюм», у ходзе якой выхавальнiкi разглядалi плакат «Беларускi нацыянальны касцюм», а потым самi апраналi лялек у беларускае адзенне.

Дыдактычная гульня прайшла вельмi цiкава для выхавальнiкаў, яны з вялiкiм задавальненнем гулялi ў яе i адказвалi на пытаннi выхавальнiка.

«ЧАРОЎНЫ КУФЭРАК»

 • 25 мая 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Байкова А.М.25 мая ў 3 «В» класе прайшло пазакласнае мерапрыемства «Чароўны куфэрак».

У час мерапрыемства вучні ўспомнілі беларускія казкі, вершы, апавяданні. Называлі вядомых беларускіх пісьменнікаў, суадносілі іх імёны з творамі.

Спадабалася дзецям ўдзельнічаць у конкурсах: «Загадкі», «Прыказкі і прымаўкі», «Гумарэскі» і іншых. З лёгкасцю разгадалі крыжаванку «Мая Радзіма – Беларусь».

Кожны вучань папоўніў свой куфэрак новымі ведамі.
«ПАДАРОЖЖА ПА ПАРНАСЕ»

 • 20 мая 2023
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Плесканёва А.С.

20 мая ў нашай школе прайшло мерапрыемства, прысвечанае тыдню беларускай мовы – «Падарожжа па Парнасе».

Мерапрыемства праходзіла ў выглядзе квэст-гульні, удзельнічалі ў ім вучні 5-х і 8-х класаў. Згодна са сцэнарыем, з Парнасаа на зямлю спусціліся беларускія багі – Зюзя, Вялес, Ляля, Пярун, Жыжаль і Макаш – да якіх дайшлі чуткі, нібыта вучні сталі забываць свааю родную мову, культуру і традыцыі. І тады багі вырашылі праверыць веды нашых пяцікласнікаў. У ролі багоў выступілі вучні 8 «Г» класа, якія і правяралі ўзровень валодання роднай мовай, ведання беларускіх народных святаў, агульныя геаграфічныя пазнанні а нашай краіне і многае іншае.

Вучні 5-х класаў паказалі вельмі добры ўзровень эрудыцыі, шырокі кругагляд ведаў. Пераможцам у гульне стала каманда 5 «Г» класа, якая заняла першае месца, на другім і трэцім месцах аказаліся каманды 5 «Б» і 5 «А» класаў.


«БЕЛАРУСКАЯ КАЗКА ЗАПРАШАЕ Ў ГОСЦІ»

 • 18 мая 2023
 • Выхавальнік групы падоўжаннага дня: Крывашэіна І.А.Казка суправаждае дзіцяці з самага ранняга ўзросту, яна дапамагае дакрануцца да жыцця, культуры, быту нашых продкаў. Эфектыўным сродкам далучэння да роднай мовы з'яўляецца чытанне і інсцэніроўка народнай казкі.

18 мая ў групе падоўжаннага дня прайшло мерапрыемства «Беларуская казка запрашае ў госці». У час правядзення дзеці ўспомнілі, што такое казка, віды казак, чаму яны вучаць.

Хлопчыкі і дзяўчынкі ўдзельнічалі ў інсцэніроўцы казкі «Каза-манюка». Дзеці прадэманстравалі свае артыстычныя і моўныя здольнасці.
«ХТО КІМ ХОЧА СТАЦЬ?»

 • 11 мая 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Макарава А.М.З мэтай фарміравання ўмення будаваць звязныя высказванні і ўзбагачаць слоўнік дзяцей назвамі прафессій 11 мая 2023 года ў сярэдняй групе “В” быў арганізаваны занятак “У свеце прафессій”.

На мерапрыемстве ў госці к дзецям прыйшлі Арынка і Янка. Яны пагулялі з дзецьмі ў гульні “Скажы што зрабіць”, “Перакладчыкі”, “Разам з намі” і інш., у ходзе якіх маленькія беларусы пашырылі свой слоўнік новымі словамі: кухар, маляр, лекар і інш.

Хлопчыкам і дзяўчынкам вельмі спадабаліся гульні з Арынкай.

«МОЙ ЛЮБІМЫ КАЗАЧНЫ ГЕРОЙ»

 • 11 мая 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Гаўрыленка І.М.11 мая ў 1 «Б» класе прайшоў конкурс малюнкаў «Мой любімы казачны герой».

Вучні ўспомнілі беларускія народныя казкі ў віктарыне «У свеце казак». Актыўна ўдзельнічалі ў літаратурным рынгу «Казачны дзянёк».

Кожны вучань змог намаляваць казачнага героя і атрымаць перамогу ў конкурсе малюнкаў.

Весела і пазнавальна прайшла для ўсіх казачная гадзіна.

«КУРАЧКА–РАБКА»

 • 11 мая 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Зубрыцкая Т.У.З мэтай фармiравання ўстоiлiвай цiкавасцi i станоўчых адносiн да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёй, станаўленне рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове ў малодшай «Б» групе была праведзена драматызацыя казкi «Курачка–рабка».

У ходзе мерапрыемства выхавальнiкi адгадвалi загадкi, расказвалi казку па ралях i пагулялi ў рухомую гульню «Выйшла курачка гуляць».

Драматызацыя казкi прайшла вельмi цiкава для выхавальнiкаў. На прыканцы яны з вялiкiм задавальненнем адказвалi на пытаннi па зместу казкi.
«ЧЫТАЕМ БЕЛАРУСКІЯ НАРОДНЫЯ КАЗКІ»

 • 4 мая 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Мануілава С.А.


З казкай чалавек знаёміцца з самага ранняга дзяцінства. Казка на даступнай мове вучыць дзяцей жыццю, распавядае пра дабро і зло. Казка не толькі забаўляе, але і ненадакучліва выхоўвае.

Вось і з вучнямі 1 «А» класа было праведзена мерапрыемства «Чытаем беларускія народныя казкі». На пярэдадні мерапрыемства дзецям было дадзена заданне прачытаць казку і прынесці кнігу ў клас.

У час мерапрыемства вучні расказвалі казкі, называлі герояў і дзяліліся ўражаннямі ад казкі. Хлопчыкі і дзяўчынкі актыўна ўдзельнічалі ў розных конкурсах: «Казачны мікс», «Чароўны куфэрак», «Залаты клубок» і інш.

Мерапрыемства скончылася выставай кніг і конкурсам малюнкаў «Казачны герой».«ГУЛЬНЯ СЛОЎ»

 • 27 красавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Трафімава В.А.27 красавіка ў 1 «Д» класе прайшло мерапрыемтсва «Гульня слоў». Хлопчыкі і дзяўчынкі толькі пачалі вывучаць беларускую мову, пагэтаму мэтай мерапрыемства было абуджэнне цікавасці да беларускай мовы, выхаванне любові да роднага слова.

Дзеці разгадвалі крыжаванку і загадкі, удзельнічалі ў конкурсах «Словы-хітруны» і «Выправі памылку», пазнавалі герояў беларускіх народных казак.

Вучнямі разам з настаўніцай была арганізавана выстава кніг.

«ПАДАРУНКІ З КРАІНЫ СЛОЎ»

 • 27 красавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Бярозка С.Я.

З мэтай далучэння дзяцей да багацця беларускай мовы; фарміравання каштоўных адносін да яе; развіцця актыўнага мыслення, цікавасці да беларускай народнай творчасці і выхавання маральных пачуццяў, у старэйшай групе "Г" 27 красавіка адбылася забаўлянка "Падарункі з краіны слоў".

Выхаванцы адправіліся ў незвчайнае падарожжа. Падчас мерапрыемства дзеці даведаліся, што Краіна слоў вельмі вялікая. Разам з гаспадарамі краіны Янкам і Арынкай падарожнічалі па розных вулачках, гулялі ў гульні: "Ветлівыя словы," "Кола знаёмстваў" і "Далонькі." Дзеці падчас гульні ўспаміналі беларускія словы, якія ўжо добра ведаюць, а таксама ўзбагачалі свой слоўнікавы запас новымі словамі, трэніравалі сваю памяць і ўвагу.

Спланаванае і праведзенае такім чынам мерапрыемства актывізуе маўленчую дзейнасць, развівае творчыя здольнасці, прывівае любоў да роднай мовы і Радзімы.«З РОГА ЎСЯГО МНОГА»

 • 20 красавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Воінава М.В.
20 красавіка ў 4 «Е» класе прайшлі вясеннія пасядзелкі «З рога ўсяго многа».

У час мерапрыемства вучні ўдзельнічалі ў розных конкурсах «Наша краіна», «Славутыя імёны», «Беларуская мова», «У свеце казак» і іншых. Дзеці чыталі вершы пра вясну і спявалі беларускія вясновыя песні.

Мерапрыемства далучае да сваіх каранёў, дазваляе лепей разумець блізкіх.


«СВОЙСКІЯ ЖЫВЁЛЫ І ПТУШКІ»

 • 13 красавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Куксарава А.А.З мэтай практыкавання дзяцей у складанні маналогаў-апісанняў 13 красавіка 2023 года ў старэйшай групе "В" прайшоў занятак "Свойскія жывёлы і птушкі".

Разам з Янкам і Арынкай выхаванцы адгадвалі загадкі, гулялі ў гульні "Даскажы слова", "Птушкі выхваляюцца", "Так цi не", з дапамогай апорнай схемы спрабавалі апісваць свойскіх птушак. У выніку чаго замацаваліся і актывізаваліся ў слоўніку дзяцей такія назвы свойскіх птушак, як: курыца, гусь, качка, індык.

У дзяцей быў радасны настрой на працягу ўсяго занятку.

«ВЯСНА-КРАСНА»

 • 13 красавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Папкова В.А.
З мэтай фарміравання ў дзяцей уяеленняў пра традыцыі і звычаі беларускага народу ў старэйшай “Г” групе прайшла забаўка "Вясна-красна”.

У ходзе мерапрыемства выхаванцы не толькі чыталі прыказкі, прыпрымаўкі аб вясне, але пагулялі ў гульні "Залатыя вароты", “Дачакаліся вясну”, “Вясеннія жарты” і інш.

На прыканцы забаўкі хлопчыкі і дзяўчынкі ўпрыгожвалі дрэва птушкамі, зробленымі сваімі рукамі, і рознакаляровымі стужачкамі.

«БЯЗМЕЖНЫЯ ПРАСТОРЫ КОСМАСА»

 • 13 красавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Кувалдзіна Н.Я.13 красавіка 2023 года ў старэйшай групе “Б” д/сада адбыўся беларускамоўны дзень на тэму: “Бязмежныя прасторы космаса”, у рамках якога дзеці атрымалі веды аб прафесіі – касманаўт.

Асабліваю ўвагу дзяцей прыцягнулі да сябе фотаздымкі беларускіх касманаўтаў, а расповед выхавальніка аб беларускіх касманаўтах выклікаў у дзяцей вялікую зацікаўленнасць.

На працягу дня дзеці слухалі вершы і апавяданні аб космасе і касманаўтах, вывучалі новыя гульні, звязаныя з гэтай тэмай, а напрыканцы дня - зрабілі аплікацыю сваіх асабістых ракет.«ЗНАЎЦЫ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ»

 • 13 красавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Аношанка Ю.А.13 красавіка ў 4 «Д» класе прайшла віктарына «Знаўцы беларускай мовы». У слова – вялікая сіла. Ім трэба ўмець карыстацца, бо словам можна і параніць, і вылечыць чалавечыя душы.

У час мерапрыемства вучні падзяліліся на дзве каманды: «Зычныя» і «Галосныя». Яны ўдзельнічалі ў такіх выпрабаваннях як «Словы ў вершы», «Прывітанні», «Пераклаадчыкі», «Рэбус з алфавіта» і інш.

Вынікам мерапрыемства стала пашырэнне слоўнікавага запасу і выхаванне цікавасці да мовы і культуры маўлення.
«ПАДАРОЖЖА Ў СВЕТ МЕДЫЦЫНЫ»

 • 6 красавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Скачынская А.М.З мэтай выхавання ў дзяцей паважлiвых адносiн да людзей розных прафесiй, да працы медработнiка 6 красавiка ў старэйшай «А» групе прайшоў занятак-экскурсiя па тэме: «Падарожжа ў свет медыцыны».

У ходзе падарожжа медсястра расказала i паказала выхаванцам прадметы i матэрыял неабходны для яе працы. Потым у групе дзецi гулялi ў гульнi «Назавi лiшнi прадмет», «Скажы па беларуску».

Сустрэча атрымалася вельмi карыснай i вясёлай. У ходзе падарожжа ў выхаванцаў сфармiравалiся навыкi разумення беларускай мовы, уменне адказваць на пытаннi дарослага, заахвочваць дзяцей да самастойных выказванняў на беларускай мове.«ВЯСНА-КРАСНА»

 • 6 красавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Галіноўская Т.А.
Мы любім сваю краіну ў розныя часы года. Асабліва вясной, калі ярка, па-цёпламу грэе сонейка, зелянее маладая траўка, цвітуць раннія кветкі, спяваюць птушкі.

6 красавіка вучні 4 «В» класа правялі літаратурную хвілінку «Вясна-красна», на якой гучалі вершы пра вясну, спявалі песні, зрабілі выстаўку малюнкаў. Кожны падзяліўся сваімі ўражаннямі аб гэтай прыгожай пары года, аб абнаўленні ў жыцці людзей, расліннага і жывёльнага свету.
«ВЕТЛІВЫЯ СЛОВЫ»

 • 23 сакавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Куксарава А.А.З мэтай знаёмства дзяцей з формамі ветлівых зваротаў па-беларуску 23 сакавіка 2023 года ў старэйшай групе "В" прайшоў занятак "Ветлівыя словы".

Да дзяцей у госці зноў прыходзілі Янка і Арынка. Разам з імі выхаванцы ўспомнілі словы ветлівасці, такія як "калі ласка", "дзякуй", "добры дзень", "прабач" і іншыя. Пагулялі ў гульні "Ланцужок ветлівых слоў", "Перакладчык", "Паўтары, што пакажу, калі ласка", "Запрасі да сябе ў госці", падчас якіх спрабавалі самастойна будаваць сказы на беларускай мове.

Дзеці былі актыўнымі ўдзельнікамі ўсяго занятку.
«ПРЫРОДА РОДНАГА КРАЮ Ў ВЕРШАХ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ»

 • 23 сакавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Пасікава Т.У.
Мабыць, паняцце «родны край» закладваецца ў чалавека з нараджэння. Можа нічога асаблівага ў той мясцовасці і няма, а вось усё блізкае, радное. 23 сакавіка ў 4 «Б» класе прайшло мерапрыемства «Прырода роднага краю ў вершах беларускіх пісьменнікаў».

У час мерапрыемства вучні чыталі вершы, прысвечаныя роднаму краю, адгадвалі загадкі і крыжаванку. На прыканцы мерапрыемства намалявалі малюнкі і зрабілі выставу.

«МОЙ ЛЮБІМЫ МАГІЛЁЎ»

 • 16 сакавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Кучынская А.В.

«Стаіць так велічна, як волат,
Цудоўны горад на Дняпры…»

16 сакавіка ў 3 «Е» класе прайшла літаратурная гасцёўня «Мой любімы Магілёў».

Мэтай мерапрыемства было актуалізацыя ведаў дзяцей пра родны горад, яго прыроду і рамёства, славутых і знакамітых людзей; развіццё творчага мыслення; выхаванне патрыятызму і пачуцця нацыянальнай годнасці і гонару за свой горад.

У ходзе мерапрыемства вучні даведаліся пра гісторыю гарадской ратушы, мемарыяла «Буйніцкае поле». Успомнілі легенду пра паходжанне горада Магілёва. Вучні расказалі пра знакамітых людзей.

Напрыканцы мерапрыемства вучні прачыталі вершы, прысвечаныя роднаму гораду і намалявалі малюнкі сваіх любімых месц у горадзе.

«ШТО ТЫ ВЕДАЕШ ПРА ТРАНСПАРТ?»

 • 9 сакавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Скачынская А.М.З мэтай фармiравання ўстойлiвай цiкавасцi станоўчых адносін да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёю 9 сакавiка ў старэйшай "А" групе прайшоў занятак-падарожжа па тэме:" Што ты ведаеш пра транспарт?".

На працягу падарожжа выхаванцы адгадвалi загадкi i самi прыдумвалi загадкi пра транспарт, гулялi ў гульнi "Вiды транспарту", "Дзе твой домiк".

У ходзё падарожжа ў выхаванцаў сфармiравалiся навыкi разумення беларускай мовы, уменне адказваць на пытаннi дарослага, заахвочваць дзяцей да самастойных выказванняў на беларускай мове.
«ГУЛЯЙ І ВУЧЫСЯ»

 • 9 сакавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Іваноўская Ю.А.


9 сакавіка ў 3 «Д» класе была праведзена віктарына «Гуляй і вучыся». Дзеці змаглі пераканацца ў прыгожосці і непаўторнасці роднай беларускай мовы, паглыбілі свае веды па гісторыі роднага краю, пашырылі свій кругагляд і эрудыцыю.

У час віктарыны дзеці спаборнічалі ў розных конкурсах: «Размінка», «Знаўцы правіл», «Загадкавы цыферблат», «Свет фразеалогіі» і інш. Вучні добра справіліся з загадкамі, метаграмамі і сінквейнамі. На прыканцы віктарыны дзяўчаты праспявалі беларускую народную песню «Бульба».

У ходзе віктарыны вучні паказалі і даказалі, што ўсе – сапраўдныя знаўцы беларускай мовы.«ЯКI БЫВАЕ ПОСУД?»

 • 2 сакавіка 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Свiрыдава В.М.


З мэтай сфармiраваць уменне называць прадметы навакольнага асяроддзя, iх якасцi, матэрыялы, з якiх яны зроблены; выкарыстоўваць у маўленнi словы, якiя абазначаюць вiдавыя и родавыя паняццi (посуд) у сярэдней группе «Б» прайшоў занятак па адукацыйнай вобласцi «Развiцце маўлення i культура маўленчых зносiн» па тэме «Якi бывае посуд?».

У ходзе занятка выхаванцы разглядалi прадметы посуду i называлi яго на беларускай мове, дапамагалi выхавальнiку правiльна растаўляць посуд (кухонны, сталовы, чайны), называлi матэрыял з якого ён зроблены. Таксама выхаванцы гулялi ў беларускую народную гульню «Гарлачык» i вывучылi чыстагаварку па тэме занятку.

У ходзе занятку ў выхаванцаў сфармiравалiся ўменнi выкарыстоўваць у маўленнi родавыя паняццi (посуд), класіфiкаваць яго i называць матэрыял з якого ён зроблены.


«САМАЯ ЛЕПШАЯ МАМА МАЯ»

 • 2 сакавіка 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Шарубіна І.У.2 сакавіка, на пярэдадні свята, у 3 «Б» класе правялі круглы стол «Самая лепшая мама мая». Менавіта мама дае пачатак жыццю, яна агортвае дабратой, пяшчотай і клопатам.

У час мерапрыемства вучні апавядалі пра сваіх матуль: якая яна, чым займаецца, што любіць і інш. Падрыхтаваныя вучні чыталі вершы, прысвечаныя маме. Вельмі спадабалася спяваць песні пра маму на беларускай мове.

У завяршэнні круглага стала хлопчыкі і дзяўчынкі намалявалі партрэты сваіх матуль.

«МАСЛЕНІЦА»

 • 23 лютага 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Кубасава І.І.

23 лютага ў 3 «Д» класе прайшло пазакласнае мерапрыемства «Масленіца».

У нас сёння Масленіца,
Прыляцела лставіца,
Сядзела на тыну, на калу,
Кідала масла па каму.

У час мерапрыемства вучні слухалі вясёлыя народныя песні, адгадвалі загадкі. Вельмі спадабалася вучням гульня «Расчысцім дарожку Вясне», «Сляпак». Вельмі актыўна дзеці ўдзельнічалі ў карагодзе «Гукаем вясну».

Падрыхтаваныя вучні расказалі пра Масленіцу: як адзначаецца, што сімвалізуе блін і чаму ён галоўны, як называюцца дніМасленіцы і што робяць людзі ў гэта свята.

На прыканцы мерапрыемства вучні намалявалі малюнкі і атрымалася святочная выстава.


ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ

 • 21 лютага 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Баранава В.М.З мэтай станаўленне рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове, станоўчых адносін да беларускай мовы і развіцця разумення беларускай мовы. У другой малодшай групы “Б” 21 лютага адбыўся дзень “Роднай мовы”.

На працягу мерапрыемства дзеці пазнаёміліся з дзікімі жывёламі беларускага лесу, гулялі ў гульні “Зайка шэранькі”, “Мішка касалапы” і інш. Слухалі с цікавасцю казку “Зайкава хатка”, адказвалі на пытанні выхавальніка. Маленькія беларусы былі актыўнымі ўдзельнікамі мерапрыемства на працягу ўсяго дня.

«ПШАНIЧНЫ КАЛАСОК»

 • 21 лютага 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Жаркова Н.В.


21 лютага ў дзiцячым садзе прайшоў мiжнародны дзень роднай мовы. З мэтай станаўлення рэпрадуктыўнага маўлення дзяцей на беларускай мове ў сярэдней «А» группе прайшла гульня-драматызацыя па матывам беларускай народнай казки «Пшанiчны каласок».

Дзецi спачатку слухалi выхавальнiка,якi чытаў казку на беларускай мове «Пшанiчны каласок»,а потым выхаванцы паказвалi драматызацыю па матывам беларускай народнай казкi «Пшанiчны каласок».

Дзецi старанна вымаўлялi беларускiя словы, уваходзiлi ў ролю казачных персанажаў. Атрымалася весела, цiкава, павучальна.
«ДЗЕНЬ РОДНАЙ МОВЫ»

 • 21 лютага 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Скачынская А.М.З мэтай фармiравання ўстойлiвай цiкавасцi станоўчых адноiсн да беларускай мовы, жаданне авалодаць ёю, 21 лютага ў старэйшай "А" групе прайшо ў Дзень роднай мовы.

Дзень пачаўся з гутаркi "Нашы славутыя беларускiя песняры", дзе дзецям расказалi аб творчасцi беларускiх паэтаў Я.Коласа i Я.Купалы.

Дзецi на працягу дня гулялi ў беларускiя гульнi "Чароўны абруч", "Гарлачык. Дзень роднай мовы прайшоў весела i займальна.

«ЦІ ВЕДАЕШ ТЫ СВАЮ МОВУ?»

 • 16 лютага 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Супрон А.М.У 3 «А» класе прайшла гульня-падарожжа «Ці ведаеш ты сваю мову?», мэтай якой было пашырэнне і ўзбагачэнне слоўнікавага запасу школьнікаў, развіццё кемлівасці.

Дзеці падзяліліся на дзве каманды. На кожным прыпынку яны выконвалі пэўнае заданне і атрымлівалі за правільныя адказы жэтоны. У выніку падарожжа дзеці адгадвалі загадкі, перакладалі словы з беларускай мовы на рускую, выбіралі патрэбныя значэнні слоў.

Вучням вельмі спадабалася працаваць з прыказкамі і адгадваць словы па іх лексічным значэнні.«НАШЫ ПРОДКІ ГЭТА НАСІЛІ»

 • 16 лютага 2023
 • Выхавальнік дашкольнай адукацыі: Бярозка С.Я.


Нацыянальны беларускі касцюм: адлюстраванне культуры і звычаяў. З мэтай развіцця ведаў дзяцей аб жыцці беларусаў у гістарычным мінулым, далучэння да нацыянальных традыцый і павагі да народнага касцюма 16 лютага 2023 года ў старэйшай "Г" групе быў арганізаваны тэматычны занятак "Нашы продкі гэта насілі".

Выхаванцы адправіліся ў той час, калі жылі нашы продкі. Пабывалі ў гасцях у дзядулі Васіля і бабулі Васіліны. Падчас падарожжа яны даведаліся, што ў Беларусі налічваецца дваццаць два варыянты нацыянальнага касцюма па шасці рэгіёнах. Разам танчылі танец "Зайграй жа мне дударачку", гулялі ў гульні: "Лянок" і "Збяры беларускі касцюм". Занятак прайшоў весела і займальна.«БЕЛАЯ КАЗКА»

 • 9 лютага 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Лазарэнка І.М.
9 лютага ў 2 «Д» класе прайшла выстава малюнкаў «Белая казка».

Вучні чыталі вершы знакамітых беларускіх пісьменнікаў: «Зіма» Ніла Гілевіча, «Зімой» Максіма Багдановіча і інш. Былі праведзены конкурсы на веданне з'яў прымет зімы. Дзеці з цікавасцю адгадвалі загадкі, успомнілі вясёлыя зімовыя гульні і забавы. Не абашлі ўвагай і зімовыя святы: Новы год, Каляды, Масленіцу.

Выстава атрымалася вельмі яркай, рознастаронняй і прыгожай.

«СЛАВУТЫЯ ІМЁНЫ БАЦЬКАЎШЧЫНЫ»

 • 2 лютага 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Шлімакова Т.У.

«У падзеях мінулага – нашы карані, а дрэва без карэння не можа існаваць, ні тым больш прыносіць плады». Уладзімір Караткевіч

2 лютага ў 2 «Г» класе прайшло мерапрыемства «Славутыя імёны Бацькаўшчыны». Мэтай якога было падагульніць, пашырыць і сістэматызаваць веды вучняў пра славутых людзей айчыннай гісторыі.

Мерапрыемства прайшло ў форме спаборніцтва дзвюх каманд. У час якога, каманды ўдзельнічалі ў конкурсах: «Хто гэта?», «Герой мінулага», «Славутыя палачанкі», «Класікі літаратуры», «Помнікі архітэктуры і мастацтва», «Тлумачэнне слоў». Завершылася мерапрыемства конкурсам для капітанаў каманд «Дыктант-віктарына».

Вынікам мерапрыемства сталі словы настаўніка: «Славу краіне і народу робяць таленавітыя людзі. Яны – дзеці зямлі беларускай – наш гонар і сумленне. Вялікія і славутыя людзі стварылі імідж нашай Бацькаўшчыны ў свеце. Іх імёны, безумоўна, трэба ведаць і шанаваць».

«ЗІМУЮЧЫЯ ПТУШКІ»

 • 26 студзеня 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Паўлава Л.В.26 студзеня ў 2 «В» класе прайшла гутарка «Зімуючыя птушкі». Мэтай гутаркі з’яўлялась пашырэнне і ўзбагачэнне ведаў пра зімуючых птушак.

Пад час гутаркі дзеці ўспомнілі, якія птушкі застаюцца зімаваць, чым яны харчуюцца, як пераносяць зімовы холад і чаму ім трэба дапамагаць.

Дзеці падзяліліся сваімі ведамі, навошта і чаму неабходна берагчы нашых пернатых сяброў.

Для ўдзельнікаў гутаркі была арганізавана выстава кніг «Нашы птушкі - сябры».
«ДЗЯРЖАЎНЫЯ СІМВАЛЫ БЕЛАРУСІ»

 • 19 студзеня 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Смалякова Л.М.

19 студзеня ў 2 «Б» класе прайшла віктарына «Дзяржаўныя сімвалы Беларусі» з мэтай выхоўвання пачуцця любові і павагі да сваёй краіны, гонару за галоўныя сімвалы Рэспублікі Беларусь, развіцця пазнавальнай актыўнасці і творчых здольнасцей вучняў.

Мерапрыемства пачалося з гучання гімна. Усе вучні стоя спявалі гімн.

У час віктарыны дзеці расказвалі пра сцяг і герб Рэспублікі Беларусь (што азначаюць колеры сцяга, яго арнамент; чаму такія кветкі на гербе).

Праводзілася гульня «Знайдзі сцяг і герб Беларусі» (сярод выяў гербаў і сцягаў розных краін, вучні павінны былі знайсці свій). З цікавасцю разгадвалі крыжаванку «Мая Радзіма – Беларусь».

На прыканцы мерапрыемства настаўніца нагадала вучням, што яны – юныя грамадзяне Рэспублікі Беларусь, што яны павінны любіць і шанаваць сваю Радзіму.


«ПРЫРОДА РОДНАГА КРАЮ»

 • 12 студзеня 2023
 • Настаўнік пачатковых класаў: Клепчукова Л.В.
Паняцце «родный край» закладваецца ў чалавека з нараджэння. А любоў да прыроды ва ўсіх адна – бязмерная, пяшчотная і неабсятная. Гэта пацвердзіла віктарына «Прырода роднага краю», якая прайшла 12 студзеня ў 2 «А» класе.

У час спаборніцтва вучні абагульнілі веды пра птушак, жывёл і расліны роднага краю.

Скончылася гульня замацаваннем правіл паводзін у прыродзе.

«НАРОДЖАНЫ ПАД ЗНАКАМ БЯДЫ»

 • 15 снежня 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Калачова Л.М.

Інфармацыйная гадзіна «Народжаны пад “Знакам бяды”» да дня беларускага кіно адбылася 15 снежня для вучняў 11-х класаў.

Мэта мерапрыемства: пазнаёміць з жыццём і творчасцю М.Пташука, роднымі мясцінамі беларускага кінарэжысёра, кінафільмамі, знятымі ім па творах беларускіх пісьменнікаў; спрыяць выхаванню павагі і гордасці за беларускую культуру, знакамітых землякоў.

Да мерапрыемства былі падрыхтаваны выступленні вучняў пра жыццё і творчасць Міхаіла Пташука (28.01.1943 – 26.04.2002). Пад час інфармацыйнай гадзіны прайшло знаёмства з фільмамі рэжысёра (прагляд урыўкаў з фільмаў). З яго імем звязана цэлая эпоха ў беларускім кіно – рэжысёр стварыў больш за 30 фільмаў.

М.Пташук быў сапраўдным патрыётам і верным сынам Беларусі, дзякуючы якому айчынны кінематограф пачаў распраўляць крылы. Ён быў бясконца адданы і любіў сваю радзіму – Беларусь. У нашай рэспубліцы творчасць кінарэжысёра ацэнена. За вялікі ўклад у развіццё кінамастацтва Міхаілу Пташуку прысвоена званне заслужанага дзеяча мастацтваў Беларусі і званне народнага артыста Беларусі.

«ГУЧЫ, РОДНАЕ СЛОВА!»

 • 8 снежня 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Дзмітрыева Т.Р.

У чарговы беларускамоўны чацвер 8 снежня адбылося пазакласнае мерапрыемства «Гучы, роднае слова!», у якім прымалі ўдзел вучні 6 «Г» класа.

Вучні адкрылі для сябе непаўторны свет беларускай паэзіі, падрыхтавалі музычныя нумары на роднай мове. Гучалі вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Алеся Ставера, Аляксандра Буйніцкага, Петруся Броўкі, Аркадзя Куляшова і Рыгора Барадуліна.

Удзельнікі мерапрыемства не засталіся абыякавымі і падзякавалі за добрыя словы, якія вучні прысвяцілі нашай любай беларускай мове.

Мерапрыемства яшчэ раз узгадала, што трэба ганарыцца сваёй мовай, ведаць, любіць і шанаваць роднае слова.«КОНКУРС ЗНАЎЦАЎ»

 • 1 снежня 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Далініна С.Л.
Цікавы конкурс знаўцаў беларускай мовы адбыўся ў 7 «Е» класе 1 снежня.

Вучні актыўна ўдзельнічалі ў конкурсе, адказвалі на пытанні, рабілі крыжаванкі і з задавальненнем размаулялі па-беларуску.

Мерапрыемства стала пазнавальным і цікавым для ўсіх, паспрыяла развіццю цікавасці да роднай мовы.


«БЕЛЫ БУСЕЛ - СІМВАЛ РОДНАЙ БЕЛАРУСІ»

 • 24 лістапада 2022
 • Музычны кіраўнік: Вальчук В.М.
24 лістапада ў нашай дашкольнай установе для выхаванцаў старэйшых групп прайшла музычная забаўка «Белы бусел - сімвал роднай Беларусі».

Мэтай правядзення гэтай забаўкі было фармірававанне ўяўленняў аб нацыянальных і агульначалавечых каштоўнасцей, культурных традыцыях народа, выхаванне пачуццяў любві і павагі да роднага краю, развіццё творчых здольнасцей дакольнікаў сродкамі музычна-гульнёвай дзейнасці.

«ЭТНАГРАФІЧНЫ ТУРНІР»

 • 24 лістапада 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Дзмітрыева Т.Р.

У чарговы беларускамоўны чацвер 24 лістапада вучні 8 «Г» класа былі ўдзельнікамі конкурсу «Этнаграфічны турнір».

Мэта конкурсу: пашырыць веды вучняў пра свій родны край, беларускую культуру, вусную народную творчасць, абрады і народныя традыцыі, паказаць узаемасувязь культуры і быту. Пры правядзенні мерапрыемства камандам былі дадзены заданні: скласці прыказку, адгадаць загадку.

Цікава прайшоў «Этнаграфічны» конкурс, конкурс «Традыцыі». Дадзенае мерапрыемства паспрыяла развіццю творчых здольнасцей у песенна-творчым конкурсе.

Вучні зрабілі вымову пра тое, што, калі беларус хоча усвядоміць сябе беларусам, ён рана ці позна звяртаецца да гісторыі, да культуры свайго народа. Кожны чалавек павінен ведаць, дзе яго карані, адкуль ён родам, як жылі яго дзяды і прадзеды, як і чым сустракалі гасцей, якія мелі звычаі і традыцыі.


«МОЙ РОДНЫ КУТ»

 • 17 лістапада 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Балобіна Т.Г.

У гэтым годзе наша краіна адзначае 140-годдзе з дня нараджэння славутага класіка беларускай літаратуры Якуба Коласа. Яго творчасць – гэта цэлы свет, свет дзівосны, багаты і непаўторны, у якім месціцца родная зямля, народ, яго жыццё і гісторыя. Багатая і разнастайная спадчына песняра ўвасобіла хараство народнай фантазіі, глыбіню, мудрасць, узвышанасць мар і імкненняў.

17 лістапада сярод вучняў 7-х класаў адбылася літаратурная гасцёўня «Мой родны кут». Дзеці разам з настаўнікам прайшліся па незабыўных сцежках Я.Коласа, прасачылі за тым, як адбывалася фарміраванне яго як чалавека, паэта, шчырага адказнага беларуса. Вучні праслухалі чароўныя радкі яго бессмяротнай творчасці. Гучалі вершы, песні, напісаныя на словы паэта. Дзеці прынялі ўдзел у віктарыне па творах Я.Коласа.

Напрыканцы гэтага мерапрыемства прагучалі вядомыя радкі нашага песняра з паэмы «Новая зямля»:
Мой родны кут, як ты мне мілы!..
Забыць цябе не маю сілы!
Не раз, утомлены дарогай,
Жыццём вясны мае убогай,
К табе я ў думках залятаю
I там душою спачываю...
Якуб Колас.

«ЖЫЦЦЁ, АДДАДЗЕНАЕ НАРОДУ»

 • 10 лістапада 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Ярмоленка А.М.

Першы тыдзень пасля канікул быў прысвечаны Якубу Коласу і прайшаў пад назвай “Жыццё, аддадзенае народу”.

Падчас хвілінак паэзіі пісьменніка-юбіляра “Слова Я. Коласа аб роднай прыродзе” вучні ўзгадалі вершы “Ручэй”, урыўкі з паэм “Новая зямля”, “Сымон-музыка”. Гэта дало магчымасць дзецям убачыць у творах класіка беларускай літаратуры непаўторны пейзаж нашага роднага краю і запомніць прыгожыя карціны прыроды Беларусі.

Вучні дзявятых класаў падрыхтавалі вусны часопіс “Шляхамі Я. Коласа”. Паведамілі пра жыццёвы і творчы шлях класіка беларускай літаратуры, прадэкламавалі свае любімыя вершы.

Імя народнага паэта Беларусі Якуба Коласа (Канстанцін Міхайлавіч Міцкевіч) сімвалізуе цэлую эпоху ў культурным жыцці краіны. Трэцяга лістапада 2022 года споўнілася 140 гадоў з дня нараджэння вялікага паэта і празаіка, драматурга і перакладчыка, крытыка і публіцыста, настаўніка літаратурнай моладзі, буйнога вучонага, выдатнага лінгвіста і фалькларыста.

Жыццё і дзейнасць Якуба Коласа працятыя высакароднасцю, неабыякавасцю да ўсяго, вернасцю прынцыпам, любоўю да роднай зямлі. Сваім магутным талентам Якуб Колас адкрыў невычэрпныя магчымасці роднага слова, вызначыў асноўныя напрамкі развіцця беларускай літаратуры, падняў яе да ўзроўню развітых літаратур свету.

«МОЎНЫ ТУРНІР»

 • 27 кастрычніка 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Далініна С.Л.У рамках акцыі «Размаўляем па-беларуску» 27 кастрычніка 2022 года сярод вучняў 7 «Д» класа адбыўся моўны турнір.

Вучні з захапленнем адказвалі на цікавыя пытанні віктарыны, выконвалі розныя лінгвістычныя заданні, запаўнялі крыжаванкі на беларускай мове і размаўлялі па-беларуску.

Мерапрыемства стала пазнавальным і цікавым для ўсіх, паспрыяла развіццю цікавасці да роднай мовы.

«ЖЫВАЯ СПАДЧЫНА»

 • 20 кастрычніка 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Дзмітрыева Т.Р.


У чарговы беларускамоўны чацвер 20 кастрычніка адбылося пазакласнае мерапрыемства ў 8 «Д» класе «Жывая спадчына».

Мэта: пашырыць веды школьнікаў пра родны край, беларускую культуру, вусную народную творчасць, абрады і народныя традыцыі, паказаць узаемасувязь культуры і быту.

Конкурсы былі «этнаграфічныя», «фальклорныя», «песенна-творчыя». Вучні расказалі пра свае любімыя творы, паказалі інсцэніроўкі.

Мерапрыемства стала пазнавальным і цікавым для усіх. Яно паспрыяла развіццю цікавасці да літаратуры, культуры і гісторыі роднай краіны.«ДЗЕНЬ МАЦІ»

 • 13 кастрычніка 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Калачова Л.М.

У 11 "А" класе 13 кастрычніка адбылося мерапрыемства, прысвечанае Дню маці. Мэта: выхаваць у навучэнцаў светлае пачуццё любові і павагі да жанчыны, маці, удасканальваць маральна-этычную культуру дзяцей, развіваць творчасць і ініцыятыву вучняў, садзейнічаць праяўленню індывідуальнасці кожнага дзіцяці.

Навучэнцы ўспомнілі пра тое, што вельмі правільна і справядліва, што ў Беларусі, як іў шмат якіх іншых краінах свету, з 1996 года дзень 14 кастрычніка зацверджаны як Дзень маці.

На працягу мерапрыемства гучалі песні пра маму, дзеці чыталі вершы паэтаў пра самага блізкага чалавека. Таксама дзеці расказвалі пра сваіх мам, адказваючы на пытанні (Як завуць вашу маму? Ці падобны вы на яе? Чым? Якая яе любімая кветка? Ці ёсць у яе хобі? Ці любіць яна гатаваць? Якая ў яе любімая страва? і інш.). Таксама адказалі на пытанне "Якая мая мама?", запісаўшы адказы на промнях намаляванага сонейка.

Многа сказана пра матуль. Але, напэўна, у словах не змясціць усіх пачуццяў, якія мы выказваем у адносінах да іх. Як добра, што сёння вучні змаглі сказаць любімым матулям гэтыя словы. Бо іх дома не кожны дзень яны гавораць. Напэўна, ёсць дома такія справы, пра якія мама напамінае кожны дзень. Напрыканцы дзеці далі клятву матулям заўсёды іх выконваць. "Абяцаю заўсёды мыць посуд. Абяцаю не сядзець за камп'ютарам вельмі доўга. Абяцаю не падманваць." У якасці віншавання прагучала песня "Мы жадаем шчасця вам!"

«ПАЭТ З РЫСАМІ РЫЦАРА...»

 • 6 кастрычніка 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Ярмоленка А.М.


10 кастрычніка будзе адзначацца 65 гадоў з дня нараджэння Леаніда Дранько-Майсюка. “Паэта з рысамі рыцара”… Так сказаў пра яго Уладзімір Караткевіч. Уяўленні пра рыцарства Дранько-Майсюка «злучаны з яго стаўленнем да жанчыны, да сяброў, да паэзіі, да Беларусі і ўсяму крэўнаму, беларускаму».

Таму чарговы чацвер быў прысвечаны творчасці гэтага аўтара. Леанід Дранько-Майсюк – адзін з цікавых, самабытных паэтаў беларускай літаратуры, таленавіты і яркі прадстаўнік свайго пакалення. Чароўны свет жыцця людзей, іх праца, побыт, узаемаадносіны, шчодрасць душы – усё гэта фармавала духоўны свет пісьменніка, яго творчую натуру.

Прыгадайце песню “Полька беларуская” у выкананні ансамбля “Сябры”. Яна напісана на словы Леаніда Дранько-Майсюка.


100 ГАДОЎ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ БЕЛАРУСКАГА ПАЭТА МАКСІМА ТАНКА

 • 29 верасня 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Кушнярова Ж.С.17 верасня адзначалася 100 гадоў з Дня нараджэння беларускага паэта, аўтара, які васпеў гераізм нашых салдат у гады страшнай вайны, патрытызм і любоў до роднай зямлі - Максіма Танка. Імя гэтага чалавека вядома не толькі ў Беларусі, але і далёка за яее межамі. Гэтым славутым паэтам ганарыцца беларускі народ.

З нагоды гэтага свята сярод вучняў 5-х класаў было праведзена пазакласнае мерапрыемства “Чытаем Максіма Танка разам”, на якім дзеці з задавальненнем чыталі на памяць вершы паэта, а лепшы чытальнік (па меркаванні саміх дзяцей) – Савянкова Лізвета – была ўзнагароджана граматай.«ЗАЛАЦІНКІ РОДНАЙ МОВЫ»

 • 22 верасня 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Балобіна Т.Г.

22 верасня 2022 года ў рамках Тыдня роднай мовы “Як ты дорага мне, мая родная мова!” адбыўся конкурс «Залацінкі роднай мовы», прысвечаны важнай, жыццёва актуальнай тэме, да якой асабліва часта звяртаюцца нашы паэты. Гэта тэма любові да роднай мовы.

Няма ніводнага сучаснага беларускага пісьменніка, які б не звярнуўся да гэтай тэмы. Амаль у кожнага мы знойдзем водгук на яе, творы са згадкамі пра малую радзіму, у якіх адлюстраваны ўражанні, перажыванні аўтара.

Дзеці чыталі на памяць вершы, разгадвалі крыжаванкі, загадкі. Гучалі як народныя песні, так і вершы нашых паэтаў, на словы якіх пакладзена музыка вядомых беларускіх кампазітараў. А запевам да гэтага мерапрыемства сталі радкі з верша Любові Тарасюк:
Чую тваю жаўруковую музыку
Ў скошаных травах мурожных.
Мова! Як сонца маё беларускае,
Ты свецішся словам кожным.

«Я - БЕЛАРУС! Я ГАНАРУСЯ, ШТО МАЮ ГЭТАЕ ІМЯ...»

 • 15 верасня 2022
 • Настаўнік беларускай мовы і літаратуры: Калачова Л.М.

15 верасня 2022 года ў 11 «А» классе прайшло мерапрыемства «Я - беларус! Я ганаруся, што маю гэтае імя...».

За тыдзень да мерапрыемства клас быў падзелены на групы. Кожнай было дадзена заданне падрыхтаваць матэрыял па названай тэме. Першая група давала адказ на пытанне: «Ці згодныя вы са словамі Ніла Гілевіча "Я - беларус! Я ганаруся, што маю гэтае імя..."?», прыводзіла прыклады з гісторыі, называла імёны славутых людзей, якія пацвярджалі іх думку. Другая група адказвала на пытанне, якімі рысамі характару валодаюць беларусы. Трэцяя група павінна была знайсці творы, прысвечаныя тэме «Я - беларус! Я ганаруся, што маю гэтае імя...», і праінсцэнізаваць іх.

Мэта мерапрыемства: выхаваць гонар, павагу, любоў да сваёй нацыі; нагадаць прозвішчы людзей, якія прынеслі славу Беларусі; развіваць у школьнікаў уменне крытычна мысліць, выказваць свае думкі.


«ГІСТАРЫЧНАЯ ПАМЯЦЬ – ДАРОГА Ў БУДУЧЫНЮ»

 • 8 верасня 2022
 • Настаўнікі беларускай мовы і літаратуры: Кушнярова Ж.С., Ярмоленка А.М.

2022 год, як вядома, аб’яўлены Годам гістарычнай памяці. І першы урок новага навучальнага года, і наступны чацвер таксама прайшлі пад дэвізам: “Гістарычная памяць – дарога ў будучыню”.

У сувязі з гэтым у нашай школе ў чацвер прайшоў шэраг мерапрыемстваў, накіраваных на ўмацаванне адзінства беларускага народа, на згуртаванасць, салідарнасць і паразуменне беларусаў, аб'яднаных гісторыяй, традыцыямі, культурай і агульным духам павагі і роўнасці.

Мэтай гэтых мерапрыемстваў было вучыць падрастаючае пакаленне берагчы, шанаваць і любіць сваю краіну, з упэўненасцю глядзець у будучыню. Адзінства Беларусі - гэта ключавая ўмова захавання незалежнасці, беражлівых адносін да гістарычнай спадчыны і прымнажэння таго лепшага, што ўжо было зроблена. Бо, як сказаў наш прэзідэнт, без павагі да мінулага, без традыцый няма будучыні, няма дзяржавы і няма народа.Яндекс.Метрика

Сайт Президента РБ Сайт Могилевский облисполком Могилевский горисполком Сайт Министерство образования РБ Сайт управления образования Могилевского облисполкома Могилевский областной институт развития образования Национальный правовой интернет-портал РБ Детский правовой сайт